تبلیغات
Pro Gamers - الیگون های استفاده شده در Killzone 2 نسبت به Halo: Reach بیش از 72 درصد است